برچسب شده با دکتر میرسجاد هاشمی
مطالب/ سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بناب منصوب شد                            
      دکتر میرسجاد هاشمی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بناب منصوب شد.
دوشنبه 14 آبان 1397