Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با معاونت آموزشی

سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بناب منصوب شد

مطالب/ سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بناب منصوب شد

                           
      سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بناب منصوب شد دکتر میرسجاد هاشمی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه بناب منصوب شد.
دوشنبه 14 آبان 1397