برچسب شده با راهپیمایی
مطالب/ دکتر کریم عباسیان، دانشگاهیان را به حضور حداکثری در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد                            
      متن مصاحبه به شرح ذیل است:
پنجشنبه 17 خرداد 1397