Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با مهارت

ارائه درس مهارت های زندگی برای اولین بار در دانشگاه بناب

مطالب/ ارائه درس مهارت های زندگی برای اولین بار در دانشگاه بناب

                           
      ارائه درس مهارت های زندگی برای اولین بار در دانشگاه بناب درس مهارت های زندگی به عنوان دو واحد درس اختیاری با تاثیر درمعدل براساس بخشنامه ارسال شده از طرف دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان برای اولین بار در دانشگاه بناب تدریس شد.
سه شنبه 2 آبان 1396