Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر مدنی دانشگاه بناب

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد

مطالب/ مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد

                           
      مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد طی حکمی از طرف دکتر حسین پیری، ریاست دانشگاه بناب، دکتر امیر مدنی به سمت مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بناب منصوب شد.
دوشنبه 19 فروردين 1398