عکس های شاخه محوطه دانشگاه
نماینده محترم شهرستان بناب
نماینده محترم شهرستان بناب
ریاست دانشگاه بناب
ریاست دانشگاه بناب
مراسم کلنگ زنی سایت جدید دانشگاه بناب
مراسم کلنگ زنی سایت جدید دانشگاه بناب
دولت و ملت همدلی و همزبانی 5
دولت و ملت همدلی و همزبانی 5
دولت و ملت همدلی و همزبانی 4
دولت و ملت همدلی و همزبانی 4
دولت و ملت همدلی و همزبانی 3
دولت و ملت همدلی و همزبانی 3
دولت و ملت همدلی و همزبانی 2
دولت و ملت همدلی و همزبانی 2
دولت و ملت همدلی و همزبانی
دولت و ملت همدلی و همزبانی
محوطه دانشگاه
محوطه دانشگاه
محوطه دانشگاه
محوطه دانشگاه