تاریخچه دانشگاه بناب

دانشگاه بناب در سال 1374 با جذب 35 دانشجو دررشته برق -  الكترونيك در مقطع كاردانى با نام آموزشكده فنى بناب وابسته به دانشگاه تبريز فعاليت آموزشى خود را آغاز نمود. پس از اختصاص رديف اعتبارى مستقل در مجلس شوراى اسلامى به شماره 116001 در سال 1383 روند توسعه بيش از پيش سرعت گرفت .

در سال 1386 با تصويب شوراى محترم گسترش آموزش عالى به طور رسمى از دانشگاه تبريز منفك و به دانشكده فنى و مهندسى ارتقاء پيدا كرد . در سال 1388 با ادامه روند توسعه، شوراى محترم گسترش آموزش عالى با ارتقاء دانشكده فنى و مهندسى بناب به مجتمع آموزش عالى بناب موافقت نمود . همچنين با تصويب شوراى گسترش آموزش عالى در سال 90 به دانشگاه بناب ارتقاء يافت . در حال حاضر در مجموع 2400 نفر دانشجو در مقاطع دكترى، كارشناسى ارشد، كارشناسى و كاردانى در دانشگاه بناب مشغول به تحصيل مى باشند . در سال هاى اخير با مساعدت هاى ويژه وزارت محترم، شتاب مضاعف توسعه فضاى فيزيكى دانشگاه، امكانات مناسبى را براى توسعه آموزش و پژوهش فراهم آورده است . علاوه بر آن اخيراً با تملك سايت 40 هكتارى و اضافه شدن آن به سايت 5 هكتارى قبلى، سايت دانشگاه به بيش از 45 هكتار رسيده است .