خدمات
 
 
 
 
دکتر محمد علی مهتدی بناب به بعنوان مدیر مرکز رشد شهرستان بناب منصوب شد

دکتر محمد علی مهتدی بناب به بعنوان مدیر مرکز ...

ظهر امروز مراسم تودیع و معارفه مدیر مرکز رشد شهرستان بناب با حضور رئیس پارک علم و فناوری استان در سالن کنفرانس حوزه ریاس