خدمات
 
 
 
 
بازدید فرماندار و شهردار بناب از پروژه های عمرانی دانشگاه

بازدید فرماندار و شهردار بناب از پروژه های عم ...

فرماندار با همراهی شهردار بناب از پروژه عمرانی ساختمان پژوهشی دانشگاه بناب بازدید کردند.