خدمات
 
 
 
 
خروش دانشگاهیان دانشگاه بناب در اعتراض به سخنان سخیف ترامپ

خروش دانشگاهیان دانشگاه بناب در اعتراض به سخن ...

تجمع دانشگاهيان دانشگاه بناب در محكوميت اظهارات سخيف رئيس جمهور آمريكا