خدمات
 
 
 
 
دانشگاه بناب پذیرای 700 دانشجوی جدید

دانشگاه بناب پذیرای 700 دانشجوی جدید

رییس دانشگاه بناب به جزییات ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری در مقاطع کارشناسی اشاره کرد و گفت: دانشگاه بناب امسال پذی