خدمات
 
 
 
 
دومین همایش بزرگ قرآنی در دانشگاه بناب برگزار شد

دومین همایش بزرگ قرآنی در دانشگاه بناب برگزار ...

این همایش ظهر امروز با حضور قاری بین المللی حاج حمید شاکرنژاد و نابغه قرآن جهان اسلام خانم حنانه خلفی در دانشگاه بناب بر ...