خدمات
 
 
 
 
از خبرنگاران و صاحبان رسانه در دانشگاه بناب تجلیل شد

از خبرنگاران و صاحبان رسانه در دانشگاه بناب ت ...

این مراسم ظهر روز گذشته در سالن کنفرانس حوزه ریاست، با حضور رئیس دانشگاه و صاحبان رسانه برگزار شد.