خدمات
 
 
 
 
خروش آتش‌ به اختیارها در ظهری انقلابی و زبان روزه

خروش آتش‌ به اختیارها در ظهری انقلابی و زبان ...

مردم بصیر و ولایی بناب با همراهی دانشگاهیان و حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس، آن هم با زبان روزه حماسه ای دیگر آفریدند